Skip to main content Accessibility Statement
Mum and son hugging

Beth yw'r Gostyngiad Cartrefi Cynnes a sut alla i wneud cais?

Gyda chodiadau mawr i filiau nwy a thrydan yn cael eu rhagweld y gaeaf hwn, mae'n werth darganfod a ydych chi'n gymwys i gael Gostyngiad Cartrefi Cynnes lle gallwch arbed arian o’ch biliau ynni'r gaeaf.

Mae'n gynllun a gefnogir gan y llywodraeth i helpu i leihau costau os ydych ar incwm isel, yn cael rhai budd-daliadau ac yn ei chael hi'n anodd talu'ch biliau trydan neu nwy.

Felly sut ydych yn gwybod a ydych yn gymwys, sut i wneud cais a sut i gael y gostyngiad hwn? Yma yn HelpwrArian, rydym wedi llunio'r atebion i rai o'r cwestiynau pwysig hynny.  

Beth yw’r Gostyngiad Cartrefi Cynnes? 

Mae'r Gostyngiad Cartrefi Cynnes yn rhoi £140 i chi i ffwrdd o’ch bil trydan ar gyfer biliau cyfnod y gaeaf rhwng mis Hydref a mis Mawrth 2021/22.
Nid yw'r arian yn cael ei dalu'n uniongyrchol i chi. Yn lle hynny, rhoddir gostyngiad ar eich bil trydan. Gallech hefyd gael arian oddi ar eich bil nwy os yw'ch cyflenwr yn darparu nwy a thrydan i chi (a elwir yn dariff tanwydd deuol).

A allaf gael Gostyngiad Cartrefi Cynnes? 

Mae dwy brif ffordd y gallwch fod yn gymwys: 

1.    Os ydych yn cael yr elfen Credyd Gwarantedig o Gredyd Pensiwn 

I fod yn gymwys: 

 • mae'n rhaid i’ch enw chi neu’ch partner neu'ch priod fod ar y bil
 • rydych chi neu'ch partner neu'ch priod yn cael yr elfen Credyd Gwarantedig o Gredyd Pensiwn
 • rydych gyda chyflenwr ynni sy'n cynnig y Gostyngiad Cartref Cynnes

2.    Rydych ar incwm isel ac yn cael budd-daliadau penodol

I fod yn gymwys:     

 •  Ydych chi gyda chyflenwr ynni sy'n cynnig y Gostyngiad Cartref Cynnes 
 •  Rydych ar incwm isel, yn cael rhai budd-daliadau prawf modd ac mewn perygl o dlodi tanwydd

Mae gwledydd yn y DU yn mesur tlodi tanwydd yn wahanol

 • Yn Lloegr, cewch eich asesu os oes gennych incwm isel a chostau cartref uchel.
 • Yng Nghymru ar Alban, cewch eich asesu fel eich bod mewn tlodi tanwydd os ydych yn gwario mwy na 10% o incwm eich cartref ar gostau ynni.
 • Yng Ngogledd Iwerddon, nid yw'r Gostyngiad Cartrefi Cynnes ar gael ond mae cynlluniau ynni a grantiau a allai helpu gydag arbed ynni. 

Pa fudd-daliadau sy’n gymwys am y Gostyngiad Cartrefi Cynnes?

Mae hyn yn dibynnu ar gynllun eich cyflenwr, ond efallai y byddwch yn gymwys os ydych yn cael un o'r budd-daliadau prawf modd canlynol: 

 • Cymhorthdal Incwm 
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm (sy’n cynnwys yr elfen gweithgaredd sy'n gysylltiedig â Gwaith neu’r elfen gymorth) 
 • Budd-dal Tai
 • Cymorth ar Gyfer Llog Morgais (wedi’i dalu fel benthyciad)
 • Credyd Cynhwysol (elfennau incwm isel)

Mae’n rhaid i Gredyd Cynhwysol hefyd gynnwys un o’r taliadau hyn:

 • Elfen plentyn ar gyfer plant 5 oed neu lai 
 • Elfen plentyn anabl 
 • Premiwm anabledd neu bensiynwr 

Sut wyf yn gwneud cais am y Gostyngiad Cartrefi Cynnes?

Mae sut rydych yn gwneud cais am y Gostyngiad Cartrefi Cynnes yn dibynnu ar sut rydych yn gymwys am y gostyngiad.

1. Os ydych yn cael yr elfen Credyd Gwarantedig o Gredyd Pensiwn

Fel rheol, cymhwysir y gostyngiad yn awtomatig heb fod angen i chi wneud unrhyw beth.
Dylech dderbyn llythyr gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) rhwng mis Hydref a mis Rhagfyr 2021 i roi gwybod i chi a oes angen i chi gymryd unrhyw gamau neu gadarnhau unrhyw fanylion gyda hwy

2. Os ydych ar incwm isel neu’n cael budd-daliadau penodol

Mae'n rhaid i chi wneud cais yn uniongyrchol i'ch cyflenwr am ostyngiad ac yn gyffredinol fe'i rhoddir ar sail y cyntaf i'r felin.

Y cyflenwr trydan sy'n penderfynu pwy all gael gostyngiad, ac os ydych yn gymwys byddant yn dweud wrthych sut i wneud cais. 

Pryd allaf wneud cais am y Gostyngiad Cartrefi Cynnes?

Mae'r cynllun yn agor ar 18 Hydref 2021. Ar gyfer y rhai sydd ar incwm isel ac sy'n cael budd-daliadau penodol, argymhellir eich bod yn gwirio gyda'ch cyflenwr trydan cyn gynted â phosibl i weld a ydych yn gymwys.

Pa gwmnïau ynni sy'n cynnig y Gostyngiad Cartrefi Cynnes?

Mae yna nifer o gyflenwyr ynni sy'n cynnig y gostyngiad hwn. Nid yw pob cyflenwr yn cymryd rhan yn y cynllun Gostyngiad Cartrefi Cynnes, felly efallai y bydd angen i chi gadw hyn mewn cof os ydych yn ystyried newid cyflenwr. 

Beth os oes gen i fesurydd talu rhagdaledig neu dalu wrth ddefnyddio?

Os ydych yn defnyddio mesurydd talu rhagdaledig neu dalu wrth ddefnyddio, gallwch barhau i fod yn gymwys am y gostyngiad. Sicrhewch eich bod yn rhoi gwybod i'ch cyflenwr trydan a chyn belled eich bod yn gymwys, byddant yn dweud wrthych sut y gallwch gael y gostyngiad.

 

A fydd y Gostyngiad Cartrefi Cynnes yn effeithio ar daliad tywydd oer neu fy nhaliad tanwydd gaeaf?

Na, nid yw talu Gostyngiad Cartref Cynnes yn effeithio ar eich hawl i Daliad Tanwydd Gaeaf neu Daliad Tywydd Oer. 

Darganfyddwch fwy am daliad tywydd oer
Darganfyddwch fwy am daliadau tanwydd gaeaf


Pa ffyrdd eraill y gallaf arbed arian ar fy miliau ynni? 

Darganfyddwch sut y gallwch arbed arian a lleihau eich biliau ynni trwy gysylltu â Sut i arbed arian ar filiau nwy a thrydan  

Rwy'n ei chael hi'n anodd talu fy miliau ynni, beth alla i ei wneud?

Os ydych yn cael trafferth talu'ch biliau, gallwch gael yr help rydych ei angen trwy gysylltu â: Help i dalu eich bil nwy neu drydan 


 

What do you think?

We really want you to share your views, but please remember to be nice ☺
All fields are required. Check out our full commenting guidelines

By clicking on 'Post Comment', you're agreeing to our Commenting Policy