Skip to main content Accessibility Statement
HelpwrArian yn Gymraeg

HelpwrArian yn Gymraeg – ymgynghoriad y Cynllun Iaith Gymraeg

Gyda rhywbeth mor bersonol ag eich arian a phensiynau rydym yn gwybod fod y gallu i siarad â rhywun yn Gymraeg, pryd rydych eisiau, yn hynod o bwysig. Ac, wrth gwrs, mae hynny’n hawl i ni yng Nghymru.

Mae Rhian Hughes a Lawrence Davies yn gweithio i’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau yng Nghymru. Yn y blog yma mae nhw’n siarad am pam ei fod yn bwysig fod siaradwyr Cymraeg â mynediad i arweiniad diduedd ac am ddim am arian a phensiynau yn Gymraeg. Maent hefyd yn rhoi cyflwyniad i’r holl wasanaethau HelpwrArian sydd ar gael ar gyfer siaradwyr Cymraeg, yn ogystal â rhoi amlinelliad o’r Cynllun Iaith Gymraeg sydd yn gwneud y gwasanaethau hyn yn bosibl.

Ein gwasanaeth HelpwrArian

Nid yw Covid-19 wedi ein heffeithio yn gorfforol yn unig, ond mae wedi arwain at rai ohonom yn mynd drwy broblemau a phryderon ariannol am y tro cyntaf erioed. Rydym yn deall hyn, a p’un a ydych yn edrych am gymorth gan eich bod yn cael trafferthion ac mae gennych bryderon ariannol, neu os ydych ond angen arweiniad ynghylch budd-daliadau, cyllido, cael babi, morgeisi neu eich pensiwn, rydym eisiau i chi deimlo yn gyfforddus wrth gysylltu â HelpwrArian.

Mae HelpwrArian yn cynnig arweiniad diduedd ac am ddim am arian a phensiynau y gallwch ymddiried ynddo ac mae’n ei wneud yn gyflymach a’n haws i chi gael y cymorth cywir. Gallwch gael mynediad i HelpwrArian drwy ffôn, ar-lein, WhatsApp neu we-sgwrs. Rydym yma i helpu.

Os ydych yn cysylltu â ni dros y ffôn, bydd ein cydweithwyr canolfan gyswllt yno i’ch arwain ar unrhyw gwestiynau sydd gennych ynghylch eich arian a phensiynau.

Fe wnaeth Medwen Roberts, o Ruthun, ein ffonio bythefnos yn ôl a siaradodd â Lawrence gan ei fod eisiau siarad â rhywun yn Gymraeg am ei bensiwn.

Dywed Medwen ‘’Fe roeddwn yn ceisio cael cymorth wrth benderfynu beth i’w wneud efo fy mhensiwn. Ni allai ddweud fy mod yn actif wrth edrych ar ôl fy mhensiwn. Mae’n hynod o ddryslyd a dwi’n gweld fod llawer o bethau mwy diddorol i wneud efo fy amser….!

‘’Pan ffoniais linell gymorth  Cymraeg pensiynau HelpwrArian, fe welais fod trafod fy opsiynau pensiwn yn Gymraeg yn llawer mwy naturiol a phwyllog. Dwi’n fwy cyfforddus yn siarad am bethau pwysig, yn enwedig pethau cymhleth fel arian, yn Gymraeg. Roedd Lawrence, fy arbenigwr pensiwn, yn arbennig, ac fe wnaeth fynd drwy lawer o bethau ychwanegol nad oeddwn wedi deall fy mod angen gwybod. Buaswn yn ei argymell i unrhyw un.’’


Teclynnau ac Adnoddau gan HelpwrArian

Mae gennym lwyth o declynnau, cyfrifianellau ac erthyglau all eich helpu. Oes gennych gyllideb? Os na, pan na wnewch gael golwg ar ein Cynlluniwr Cyllid a gweld sut allwch gael eich arian i fynd yn bellach a gosod nodau ar gyfer y dyfodol. Mae’n ffordd dda o gadw golwg ar eich arian, gwybod faint sydd gennych i wario, a helpu osgoi trafferthion arian.

Ydych yn disgwyl neu gynllunio/fwriadu cael babi? Rhowch gynnig ar ddefnyddio ein Cyfrifiannell Cost Babi? Mae edrych ar gostau pob dim yn ffordd dda o gynllunio beth fyddwch ei angen.

Mae Caryl Hughes o Fae Colwyn yng Nghymru wedi gwneud hyn yn ddiweddar ac yn rhannu ei phrofiad ‘’Fe ddefnyddiais y Cyfrifiannell Cost Babi ar wefan HelpwrArian i gyfrifo faint o arian rydym angen ar gyfer ein hail fabi. Mae wedi bod yn help mawr i mi gofio beth sydd gennym yn barod a beth rwyf angen ei brynu o’r newydd, ac wrth gwrs, faint o arian rydym angen i brynu yr eitemau hyn. Ac mae gallu cael mynediad at hyn yn Gymraeg yn ei wneud hyd yn oed yn fwy defnyddiol. Drwy ddefnyddio’r Cyfrifiannell Cost Babi yma, rwyf hefyd wedi dod ar draws nifer o declynnau defnyddiol eraill ar wefan HelpwrArian, y Llinell amser ariannol babi a’r Soffa i Ffitrwydd Ariannol

Eisiau lleisio eich barn am ein gwasanaethau iaith Gymraeg?

Ar 4 Hydref fe wnaeth y Gwasanaeth Arian a Phensiynau (MaPS) lansio ymgynghoriad 8 wythnos ar ein Cynllun Iaith Gymraeg newydd. Mae’r ymgynghoriad wedi ei orchymyn gan Gomisiynydd yr Iaith Gymraeg fel rhan o gadarnhau Cynllun newydd ar gyfer y Gwasanaeth Arian a Phensiynau (MaPS). Mae’r Cynllun drafft ar gael yma. Rydym yn annog adborth ysgrifenedig yn Gymraeg neu Saesneg erbyn 5pm ar 26 Tachwedd 2021. Gellir cyflwyno adborth drwy e-bost at y cyfeiriad yma: YmgynghoriadCynllunIaithGymraeg@maps.org.uk.
 

What do you think?

We really want you to share your views, but please remember to be nice ☺
All fields are required. Check out our full commenting guidelines

By clicking on 'Post Comment', you're agreeing to our Commenting Policy