Skip to main content Accessibility Statement
Pension appointment divorce

Ysgariad a'ch sesiynau pensiwn gydag arbenigwr pensiwn HelpwrArian - beth i'w ddisgwyl o'ch apwyntiad 

Mae nifer y bobl sy'n ysgaru yn cynyddu. Roedd hyn yn wir hyd yn oed cyn y pandemig, er bod pwysau bywyd y cyfnod clo hefyd wedi achosi i lawer mwy o gyplau ailasesu eu perthynas. Pan fydd perthynas yn chwalu, nid yw'r effeithiau'n emosiynol yn unig, gellir effeithio ar eich arian hefyd. Mae HelpwrArian yma i helpu ag ystod o adnoddau, gan gynnwys apwyntiadau ffôn am ddim ag arbenigwyr ar bensiynau ac ysgariad, fel fi. 

Pam trefnu apwyntiad pensiwn ac ysgariad neu ddiddymiad?  

Efallai nad pensiynau fydd y peth cyntaf byddwch yn meddwl amdanynt pan ddaw eich priodas i ben ac felly mae ein hapwyntiadau wedi eu cynllunio i sicrhau nad ydych yn anghofio amdanynt. Mae chwalu perthynas yn anodd a gall fod yn llawn emosiynau a all rwystro meddwl yn wrthrychol am faterion ariannol – felly gall siarad ag arbenigwr diduedd helpu. Hefyd, er y gallai pobl gael eu gorfodi i feddwl am asedau fel y cartref priodasol, nid ydynt yn meddwl am bensiynau yn yr un ffordd. Rydym yn gwybod na wnaeth 71% o bobl sydd wedi ysgaru drafod pensiynau ar unrhyw gam yn eu hachos ysgariad. Mae hynny'n broblem gan fod pobl yn tanamcangyfrif gwerth eu pensiwn eu hunain, neu un eu cyn-bartner – ac eto yn aml gall gwerth pensiwn rhywun fod yn llawer mwy na faint y gallai cartref priodasol werthu amdano. 

Pwy all elwa o sesiwn? 

Gall pensiynau fod yn gymhleth ac yn llawn jargon ar yr adegau gorau. Fy marn i yw y gall bron unrhyw un elwa o sesiwn os ydynt yn mynd trwy ysgariad neu ddiddymiad. Mae pensiynau yn arbennig o anodd eu prisio at ddibenion ysgariad a diddymu - mae arbenigwyr sy'n arbenigo yn hyn ar gyfer bywoliaeth oherwydd gall fod mor gymhleth. 

Efallai y byddai menywod yn cael apwyntiad â ni yn arbennig o ddefnyddiol oherwydd eu bod yn debygol o gael eu heffeithio gan y ‘bwlch pensiynau ar sail rhyw’. Er enghraifft, rwyf wedi siarad â llawer o fenywod sydd wedi cymryd seibiannau gyrfa i flaenoriaethu eu teuluoedd ac aberthu cyfleoedd pensiwn yn y broses. Mae angen ystyried hyn mewn unrhyw setliad ysgariad. Nid oes gan bron i 25% o ferched sydd wedi ysgaru bensiwn preifat felly mae hwn yn rhywbeth sy'n newid bywyd mewn gwirionedd. 

Beth sy'n digwydd yn ystod apwyntiad nodweddiadol? 

Fel arfer mae apwyntiad yn para 45-60 munud. Yn ystod y sesiwn rydym yn eich tywys trwy'ch opsiynau fel y gallwch fod yn fwy gwybodus i'ch helpu i symud ymlaen. 

Mae'n syniad da casglu cymaint o ddogfennaeth neu fanylion am eich pensiwn, a phensiwn eich cyn-bartner, cyn yr apwyntiad. Bydd hyn yn ein helpu i’ch tywys orau ag y gallwn. Gall pethau fel y math o bensiynau sydd gennych chi neu'ch cyn-bartner, ac unrhyw wybodaeth am werth y rhain, ein helpu i deilwra ein cymorth i chi a'ch sefyllfa. Nid ydym yn darparu cyngor ariannol na chyfreithiol, ond gallwn eich cyfeirio at ffynonellau a all wneud. 

Sut mae HelpwrArian eisoes wedi helpu pobl â'u cwestiynau pensiwn ac ysgariad? 

Rydym wedi helpu cannoedd o alwyr i lywio materion pensiwn ac ysgariad. Weithiau mae pobl mewn trallod – maent yn delio â digwyddiad bywyd negyddol mawr. Yn aml, maent eisiau llofnodi darn o bapur i'w gael drosodd a gwneud hynny oherwydd eu bod yn cael eu dychryn gan yr holl wybodaeth. Fodd bynnag, mae rhuthro i wneud penderfyniadau fel arfer yn syniad gwael. Nid yw fy nghydweithwyr a minnau yno i ochri, nac i ‘annog’ neb. Ein nod yw helpu unrhyw alwr i deimlo fel partner cyfartal yn y broses.  

Rydym yn cael cryn dipyn o alwyr fel Rita*. Roedd newydd wahanu oddi wrth ei gŵr o dros 30 mlynedd ac wedi rhoi’r gorau i weithio i ofalu am eu dau o blant a symud o gwmpas i gefnogi gyrfa ei chyn-bartner. Roedd Rita wedi edrych ar opsiynau a’i dewis oedd cadw’r cartref priodasol a ‘gwrthbwyso’ hyn yn erbyn unrhyw hawl pensiwn ychwanegol gan ei gŵr. Roedd yn glir iawn pan siaradodd â mi nad oedd eisiau defnyddio cyfreithiwr oherwydd ei bod yn credu bod hon yn ‘gost ddiangen’. Roedd yn bryderus hefyd y byddai angen digon o incwm ar ei gŵr i dalu rhent neu fforddio morgais newydd. Yn seiliedig ar yr hyn a ddywedodd wrthyf, roedd ef wedi gweithio ym maes gwasanaeth cyhoeddus am nifer o flynyddoedd, a olygai ei fod yn debygol bod ganddo bensiwn gwerth uchel. Gwnes hefyd ddangos iddi sut roedd gwerth y cartref priodasol yn fach o’i gymaru â’r pensiynau hyn ac yn golygu na fyddai ei chynllun yn gynnig teg iddi hithau. Penderfynodd ar ddiwedd yr alwad y gallai fod gwerth mewn cyflogi cyfreithiwr ac Arbenigwr Pensiynau Ar Ysgariad (PODE) i brisio eu pensiynau yn gywir. 

Pryd ddylwn i ofyn am arweiniad ynghylch ysgariad neu ddiddymiad a phensiynau? 

Fy nghyngor yw ceisio cefnogaeth yn gynnar mewn trafodaethau ysgariad. Gallwn eich cyfeirio at adnoddau a chymorth arbenigol fel y gallwch chi a'ch cyn-bartner gyrraedd y setliad tecaf i chi’ch dau. 

Sut gallaf drefnu apwyntiad?  

Mae'n hawdd trefnu apwyntiad. Gallwch ebostio appointments@moneyhelper.org.uk a byddwn yn rhoi gwybod i chi pan fydd sesiwn ar gael. Os nad ydych yn siŵr a oes angen apwyntiad arnoch, neu a hoffech gael sgwrs gychwynnol, gallwch siarad ag un o'n tywyswyr yn gyntaf trwy ffonio'r llinell gymorth pensiynau HelpwrArian ar 0800 011 3797. 

Post gwestai gan Martin Bell, tywysydd pensiynau i HelpwrArian. 

What do you think?

We really want you to share your views, but please remember to be nice ☺
All fields are required. Check out our full commenting guidelines

By clicking on 'Post Comment', you're agreeing to our Commenting Policy